Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe w bardzo szerokim zakresie.Posiadamy profesjonalną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji firmy SONEL.Świadczymy pomoc techniczną i udzielamy gwarancji na nasze usługi.

 

Wykonujemy:

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
 • Pomiary stanu instalacji odgromowych,
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów,
 • Pomiary zużycia energii elektrycznej,
 • Sprawdzenie poprawności wskazań liczników energii elektrycznej,
 • Sporządzamy kosztorys naprawczy.

Akty prawne nakazujących wykonywanie okresowych przeglądów, pomiarów instalacji elektrycznych:

 • Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r poz. 414) Art. 61 – 64 (Jednolity tekst 2000r) z późniejszymi zmianami
 • Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987r w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987r poz. 200), załącznik do zarządzenia
 • PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [Zmiany BI 4/87 poz.24, PN-84/E-02033/Az2:2003 zastąpiona przez PN-EN 12464-1:2003 oraz PN-EN 12464-1:2004]
 • Ustawa z 02.02.1996r o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996r – poz. 110) rozdz. I art. 207, rozdz. III art. 213, art. 214

 

Przeprowadzamy pomiary elektryczne – odbiorcze i eksploatacyjne w budynkach prywatnych, spółdzielniach i wspólnotach, w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych. Posiadamy uprawnienia elektryczne Eksploatacji i Dozoru niezbędne aby poprawnie wykonać przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiary elektryczne.