Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Mają  one na celu określenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodzenia a dla budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Wymagane są dla budynków  :
– nowowznoszonych
– istniejących:   sprzedawanych, wynajmowanych,  poddawanych gruntownej modernizacji

Wyjątek stanowią budynki:
– podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków ,
– używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
– przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
–  niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
– przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok ,
– mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej cztery miesiące w roku,
– wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ważne jest przez 10 lat.